Saltar al contenido principal
VALENCIA
ContactaMapa Web

31-8-2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Xàtiva.

Termini: 5 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en la web municipal i en el tauler d'anuncis electrònic de L'ajuntament de Xàtiva.

Taxa: 21,55€

Procés selectiu: borsa de treball

Consultar bases i descarregar instància

 

18-8-2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. L'Alcudia de Crespins.

Termini: 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Provincia, número 158, de 18/08/2017.

Taxa: 40 €

Procés selectiu: sistema de concurs de mèrits

Consultar bases i descarregar instància

 

 

18-8-2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Castalla (ALACANT)

Termini: 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, número 158, de 18/08/2017.

Taxes: 40,00€ 

Procés selectiu: Borsa de Treball.

Tipus de prova: Concurs oposició.

Consultar bases

 

 

18-8-2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Silla

Termini: 20 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Bulletí Oficial de la Província de València, número 159, de 18-08-2017.

Procés selectiu: Borsa de treball.

Tipus de prova: sistema de concurs oposició, amb entrevista.

Consultar bases i descarregar instància

 

 

17/08/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Beniparrell.

Termini: 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 158, de 17/08/2017

Procés selectiu: Borsa de Treball.

Tipus de prova: fase d'oposició i fase de concurs de mèrits.

Consultar bases i descarregar instància

 

09/08/2017

BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ORES SOCIALS. Ontinyent

Termini: Des del dia 10 fins el 24 d'agost de 2017 

Procés Selectiu: Borsa de Treball.

Tipus de prova: fase d'oposició i fase de concurs de mèrits.

Consultar bases i descarregar instància

 

 

08/08/2017

TÈCNICS/TÉCNIQUES D'IGUALTAT. Enguera

Termini: obert, 10 dies naturals a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlleti Oficial de la Provincia de València (BOP nº165, DE 03/04/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Taxa: 30€

Més informació

 

 

28/07/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Poble Nou de Benitatxell

Termini: obert 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOP número 141, de 25/07/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Import: 20€

Més informació

 

21/07/2017

AGENT D'IGUALTAT. MIslata

Termini: obert, 10 dies naturals a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOP nº 139, de 20/07/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista

Consultar bases

 

20/07/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Vilamarxant

Procés selectiu: borsa de treball

Taxa: 80€

Consultar bases

 

TREBALLADOR/A SOCIAL. Hoya de Buñol-Chiva

Termini: obert, 10 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València ( BOP Núm. 137, de 18/07/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa: 70€

Consultar bases

 

11/07/2017

DIPLOMAT/DA EN TREBALL SOCIAL

DIPLAMAT/DA EN TREBALL SOCIAL DEL SERVEI D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. Castelló de la Plana

Termini: obert, 10 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP nº81, de 08/07/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs-oposició

Taxa: 25€

Consultar bases

 

06/07/2017

TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL. Torrent

Plazo:  abierto, 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Província de Valencia ( nº 128, de 05/07/2017)

Proceso selectivo: bolsa de trabajo

Tipo de prueba: concurso-oposición

Tasa ordinaria: 37,24€

Consultar bases

 

04/07/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Biar

Termini: obert, 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del edicto correspondiente en el BOP nº123 de 29/06/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs-oposició

Consultar bases

 

26/06/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Enguera

Termini: 10 dies hàbils comptats a partir del dia  seguent al de la publicació en el BOP 26/06/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa: 30€

Consultar bases

 

TREBALLADOR/A SOCIAL. Beniafaió

Termini: Obert, 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Taxa: 24,04€

Consultar bases

 

15/06/2017

TREBALLADORS/ES SOCIALS. Mancomunidad Vall dels Alcalans

Termini: obert, 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València (nº 113, de 14/06/2017)

Procés selectiu:  borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Consultar bases

 

14/06/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Carlet

Termini: Obert, 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la seua publicació de l'anunci d'esta convocatòria en el Butlletí d ela Província (BOP, nº 112, de 13/06/2017). Si l'últim dia fora dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà prorrogat l'endemà hàbil

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa: 52€

Consultar bases

 

13/06/2017

AGENT D'IGUALTAT. Oliva

Termini: Obert, 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'este anunci en el Butlleti Oficial de la Província de València (nº 111, de 12/06/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs-oposició

Taxa: 21€

Més informació

 

12/06/2017

AGENT D'IGUALTAT. Onda

Termini: obert, 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Provínicia de Castelló ( nº 67, de 06/06/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Taxa ordinària: 24€

Més informació

 

06/06/2017

TRABAJADOR/A SOCIAL. Mancomunitat de la Vinya i el Marbre/Mancomunidad de la Vide y el Mármol

Plazo: abierto, 20 días naturales a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP nº 105, de 05/06/2017)

Proceso selectivo: bolsa de trabajo

Tipo de prueba: concurso-oposición

Más información

 

31/05/2017

TRABAJADOR/A SOCIAL. La Vall d'Uixó

Plazo: abierto, 10 días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP Nnº64, de 30/05/2017)

Proceso selectivo: bolsa de trabajo

Tipo de prueba: concurso-oposición

Tasa ordinaria: 20,20€

Consultar bases

 

TREBALLADORS/ES SOCIALS. L'Alcúdia

Termini: obert, 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (nº102 de, 30/05/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Més informació

 

TREBALLADOR/A SOCIAL D'INSTITUCIONS SANITÀRIES

Consultar resolució de la convocatòria

Termini: obert, el termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Nº 8051, de 30/05/2017) i acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en que s'haja publicat. Si fóra inhàbil, el termini finalitzarà al següent dia hàbil. En cas de no haver-hi dia equivalent en el mes següent a la publicació, el termini finalitzarà l'últim dia del mes següent al de la publicació de la convocatòria.

Procés selectiu: oposició

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa ordinària: 17,73€

Places: 4

Torn accés lliure: 3

Torn diversitat funcional igual o superior 33%: 1

Més informació

 

 

15/05/2017

BASES DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO. Ayuntamiento de Alfafar

Plazo: del 15 al 26 de mayo ambos inclusive

Tasa: 49,55€

Consultar bases

 

TÉCNICO/A MEDIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL, ESPECIALISTA EN FORMADOR/A. Burjassot

Plazo:  abierto, 7 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOP

Proceso selectivo: bolsa de trabajo

Tipo de prueba: valoración de méritos y entrevista personal

Consultar bases e instancias

 

10/05/2017

ORDRE 1/2017, de 25 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Politiques Inlcusives, per la que s'aproven les bases i es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià

http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017%2F3801

 

TREBALLADOR/A SOCIAL. Gandia

Termini: obert, 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de ser publicat l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 86, de 08/05/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs-oposició

Taxa: 20€

Més informació

 

TREBALLADORS/ES SOCIALS. Mancomunitat l'Horta Nord

Termini: obert, 10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP nº 86, de 08/05/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista

Més informació

 

MINISTERIO DEL INTERIOR. (INSTITUCIONES PENITENCIARIAS)

Plazas: 11 para Trabajadores Sociales, una de turno de discpacidad

Peronal laboral fijo

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4998.pdf

 

MINISTERIO DE DEFENSA

http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=960133233333

Plazas: 5 plazas de Trabajador/a Social, personal laboral

Información:

Plazo de inscripción: 20 días hábiles. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790 al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.

Bases: las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web www.interior.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la página web www.sefp.minhafp.gob.es

Examen: hay una previsión (aún no han salido las bases) de que sea en 8 meses

 

05/05/2017

TRABAJADOR/A SOCIAL. Meliana

Plazo:  abierto, 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP nº 83 de 3 de mayo)

Proceso selectivo: bolsa de trabajo

Tipo de prueba: concurso-oposición

Tasa: 25€

Consultar bases

 

27/04/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL (Dependència). Mancomunidad del Interior Tierra del Vino

Termini: 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia (Núm. 77 de 24/04/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits i entrevista personal

Consultar bases i instància

 

26/04/2017

TRABAJADOR/A SOCIAL. Canet d'En Berenguer

Plazo: abierto, 7 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP nº 77, de 24/04/2017)

Proceso selectivo: bolsa de trabajo

Tipo de prueba: concurso-oposición

Tasa ordinaria: 90€

Consultar bases

 

21/04/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Vinaròs

Termini: obert, 10 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, nº 47, de 20/04/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Import: 25€

Més informació

 

 

12/04/2017

CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL. Mancomunitat El Marquesat

El termini de presentació de sol·lcituds serà de 10 dies hàbils que conten a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP nº 72 de 12 d'abril de 2017)

Pots trobar tota la informació aci

 

AGENT D'IGUALTAT. Sueca

Termini: Obert, 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP nº 71 de l'11 d'abril del 2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Taxa ordinària: 20€

Més informació

 

TREBALLADOR/A SOCIAL. Sueca

Termini: Obert. 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP nº 71 de l'11 d'abril del 2017)

Procés selectiu: Borsa de Treball

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Taxa ordinària: 20€

Més informació

 

11/04/2017

TRABAJADOR/A SOCIAL. Sueca

Plazo de presentación: abierto 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 70, de 10/04/2017. A los efectos previstos em estas bases, no se considerarán como días hábiles los sábados, los domingos y los declarados festivos, ya que según el art. 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estos quedan excluidos del cómputo de plazos.

Proceso selectivo: cobertura interina

Tipo de prueba: concurso oposición

Tasa ordinaria: 37€

Consultar bases

 

07/04/2017

CONVOCATORIA DE UNA BECA PARA TARBAJADOR/A SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA, SALUD MENTAL, EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y PÚBLICA

Plazo de presentación: 15 dias naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8016, de 06/04/2017

Más información

 

05/04/2017

PROCÉS SELECTIU DE TRABALLADOR/A SOCIAL PER ALS MUNICIPIS DE GENOVÉS I BARXETA

Termini: El termini  de presentació d'instàncies finalitza el 21 d'abril

Consultar bases

 

TREBALLADOR/A SOCIAL. La Font de la Figuera

Termini: obert, 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlleti Oficial de la Província de València (BOP núm. 67 de 05/04/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits i entrevista personal

Més informació

 

AGENT D'IGUALTAT. Aspe

Termini: obert, 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de la Província d'Alacant, número 66 de 04/04/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Més informació

 

03/04/2017

TÈCNICS/ TÉCNIQUES D'IGUALTAT. Enguera

Termini: obert, 10 dies naturals a partir del següent al de la publicació en el BOP 03/04/2017

Procés selectiu: Borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa: 30€

Més informació

 

31/03/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. L'Alcora

Termini: obert, 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seua publicació del corresponent anunci en el Butlleti Oficial de la Província de Castelló (BOP número, 38, de 30/03/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa ordinària: 32€

Més informació

 

29/03/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Mancomunitat La Serranía

Termini:  obert, 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP Nº 60, DE 27/03/2017)

Procés selectiu: cobertura interina

Tipus de prova: concurs oposició

Més informació

 

27/03/2017

AGENT D'IGUALTAT. Paterna

Termini: pbert, 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8007, de 24/03/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa ordinària: 85€

Més informació

 

22/03/2017

AGENT D'IGUALTAT. Algemesí

Termini: obert, 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP núm. 55 de 20/03/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Import: 15,50€

Més informació

 

AGENT D'IGUALTAT. Alboraya

Termini: obert, 5 dies naturals, comptats a patir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlleti Oficial de la Província, núm. 56, de 21/03/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Import: 25€

Més informació

 

AGENT D'IGUALTAT. Alaquàs

Termini: 10 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l'Edicte de convocatòria en el tauló d'Edidctes, en el tauló de l'Agència de Colocació i en la pàgina web municipal (22/03/2017)

Procés selectiu: concurs oposició

Més informació

 

15/03/2017

TRABAJADOR/A SOCIAL. Mancomunitat Comarcal Els Ports

Plazo: abierto, 10 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, nº 31 de 14/03/2017

Proceso selectivo: bolsa de trabajo

Tipo de prueba: valoración de méritos y entrevista personal

Más información

 

TRABAJADOR/A SOCIAL. Ayuntamiento de Foios

Plazo: abierto, 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, nº51 de 14/03/2017

Proceso selectivo: bolsa de trabajo

Tipo de prueba: concurso-oposición

Tasa ordinaria: 77,40€

Más información

 

10/03/2017

AGENTS D'IGUALTAT. Morella

Termini: obert, 10 dies hàbils, comptats a partir d el'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de la Província de Castelló nº 29, de 09/03/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa ordinària: 24,06€

Més informació

 

AGENT D'IGUALTAT. Ibi (Alacant)

Termini:  obert, 10 dies hàbils comptats des del segúent a la publicació de l'extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Provínicia d'Alacant, nº 48 de 09/03/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Més informació

 

09/03/2017

AGENT D'IGUALTAT. Sant Vicent del Raspeig

Termini: obert, 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, nº 47 de 08/03/2017

Procés selectiu: contractació laboral temporal

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa ordinària: 15,20€

Més informació

 

08/03/2017

TÈCNIC/TÈCNIQUES D'IGUALTAT. Requena

Termini: obert, 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà d ela publicació del present anunci de convocatòria en el BOPV nº 36 de 21/02/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Taxa ordinària: 10,40€

Mès informació

 

TREBALLADOR/A SOCIAL. Cullera

Termini: obert, 10 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Provínica (BOP nº 45, 06/03/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa ordinària: 37,20€

Més informació

 

AGENT D'IGUALTAT. Cullera

Termini: obert, 10 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP nº 45, de 06/03/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa ordinària: 37,20€

Més informació

 

TÉCNIC/A D'IGUALTAT. Vall d'Uixó

Termini: obert, 10 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Província nº 27, 04/03/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa: 20, 20€

 Més informació

 

AGENT D'IGUALTAT. Burriana

Termini: obert, 7 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Provincia (BOP, nº 27, de 04/03/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Taxa: 15€

Més informació

 

AGENT D'IGUALTAT. Almassora

Termini: obert, 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en el BOP de la present convocatòria (BOP nº 27, de 04/03/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Més informació

 

 

 

 

07/03/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Alcalà de Xivert

Termini: obert 5 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les presnets Bases en el Butlleti Oficial de la Provincia de Castelló i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament (BOP nº 27, de 04/03/2017)

Tipus de prova: concurs-oposició

Tasa: 25€

Més informació

 

AGENT D'IGUALTAT. Burjassot

Termini: obert, 7 dies hàbils a partir del següent dia de la publicació de la convocatòria en BOP nº 44, de 03/03/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Més informació

 

TREBALLADOR/A SOCIAL. Onil

Termini:  obert, 15 dies naturals comptats a partir del següent dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butelletí Oficial de la Província (BOP nº 45, de 06/03/2017)

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs-oposició

Tasa: 24,06€

Més informació

 

02/03/2017

BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE TREBALL SOCIAL PER A NOMENAMENTS FUTURS PER MIRLLORA D'OCUPACIÓ I INTERINITATS. Ajuntament de València

Termini: el termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el tauler d'edictes i en el web municipal.

Drets d'exàmen: 41,01€

Consultar bases i descarregar instància

 

01/03/2017

TÈCNIC/A D'IGUALTAT. Paiporta

Termini: obert, 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria en el BOP nº 41, 28/02/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Tasa ordinària: 40€

 

28/02/2017

AGENT D'IGUALTAT. Manises

Termini: 10 dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació del present anunci.

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Tasa ordinària: 40€

Mès informació

 

TREBALLADOR/A SOCIAL. Requena

Termini: obert, 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOPV nº 39, 24/02/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Tasa ordinària: 10,40€

Més informació

 

23/02/2017

CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL. Ajuntament de Betxí

Termini: obert, 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Provínicia nº 23 del 23/02/2017

Tipus de prova: concurs oposició

Tasa ordinària: 24,04€

Mès informació

 

CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL PER A TREBALLADOR/A SOCIAL. La Nucía.

Termini: obert, 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlleti Oficial de la Província, nº 38 del 23/02/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Tasa ordinària: 70€

Mès informació

 

 

22/02/2017

BORSA DE TREBALL D'AGENT D'IGUALTAT. Ajuntament d'Alcoi

Termini de presentació d'instàncies: fins el dia 24/02/2017

Més informació

 

 PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL. Ajuntament d'Alcoi

Tipus de prova: oposició lliure

Drets d'exàmen: 48,10€

 

TÈCNICS/TÈCNIQUES D'IGUALTAT. Requena

Termini:Obert, 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº36 del 21/02/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Tasa ordinària: 10,40€

Més informació

 

Més informació

21/02/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Bigastro

Termini: Obert, 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 34 del 17/02/2017

Procés selectiu: contractació laboral temporal

Tipus de prova: valoració de mèrits

Tasa ordinària: 41,21€

Mès informació

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALLADOR/A SOCIAL QUE ATENGA A LES NECESSITATS DE SERVEIS GENERALS. Pobles Menuts dels Ports

Termini: Obert, 10 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de les presents bases en el BOP de Castelló nº 20, de 16/02/2017.

Procés selectiu: Borsa de treball

Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal

Mès informació

 

16/02/2017

AGENT D'IGUALTAT. Villena

Termini: Obert 10 dies hàbils, comptats a partir del següent dia al de la publicació de la convocatòria en el BOP de la província d'Alacant, nº 32, de 15/02/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Tasa ordinària: 24,06€

Mès informació

 

15/02/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL. Mancomunitat de Serveis Socials "Mariola"

Termini: obert fins el dia 28 de febrer

Procés selectiu: Borsa de treball

Tipus de prova: concurs oposició

Mès informació

 

08/02/2017

ASSISTENT/A TREBALLADOR/A SOCIAL. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Procés selectiu: borsa de treball

Termini de presentació: obert, el termini de presentació d'instàncies serà del 7 de febrer al 21 de febrer de 2017, tots dos inclosos.

Termini ampliat, consultar web

Mès informació

 

BOLSA DE TREBALL D'AGENTS D'IGUALTAT. Ajuntament de Catarroja

Procés selectiu: Borsa de treball

Tipus de prova: valoració de mèrits

Grup: A2

Termini: obert, 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOPV número 19 de 27/01/2017

Descarregar bases

 

04/02/2017

TREBALLADOR/A SOCIAL DEL SERVICI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. Ajuntament de Massanassa.

Termini: obert, 10 dies hàbils a partir dle següent al de la publicació de la convocatòria en el BOPV número 19 de 27/01/2017

Procés selectiu: borsa de treball

Descarregar bases i instàncies

 

01/02/2017

BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER AL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ I/O NOMENAMENT PROVISIONAL PER MILLORA D'OCUPACIÓ DE DISTINTS COSSOS DEL GRUP A, SUBRGRUPS A1 I A2, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.


 


 

 


 


 


 

 

[más info