Saltar al contenido principal
Castelló

Col·legiació Obligatòria

SI ESTÀS TREBALLANT… TENS L’OBLIGACIÓ D’ESTAR COL·LEGIAT/DA

 

Per què hem de col·legiar-nos? 

D’una banda per la legislació vigent, que obliga a la col·legiació:

La llei 4/2019, de 22 de febrer, de la Generalitat, de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana ha segut aprovada recentment.

Aquesta, en el seu article 21 “Infraccions i sancions disciplinàries”, apartat 3 exposa que “es considerarà infracció molt greu l’exercici d’una professió col·legiada per aquelles persones que no complisquen l’obligació de col·legiació quan la normativa que la regule l’exigisca o quan realitzen actuacions professionals mentre s’executa una sanció de suspensió en l’exercici de la professió, i quan vulneren una resolució administrativa o judicial ferma d’inhabilitació professional, de declaració d’incompatibilitat administrativa o professional o de conflicte de interessos, o una disposició legal en què se establisca la prohibició d’exercici.

La mateixa valoració es farà per als professionals, les empreses i els ens que contracten professionals en aquests supòsits

D’aquesta manera, en l’article 21 bis “Potestat disciplinària” s’informa que “la Generalitat, mitjançant el departament que corresponga, exercirà la potestat disciplinària en els supòsits previstos en l’article 21.3 d’aquesta llei.

Normativa d’obligatorietat de la col·legiació:

Estatal:

  • Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals. En el seu article 3, apartat 2, assenyala que “serà requisit indispensable per a l’exercici de les professions trobar-se incorporat al Col·legi Professional corresponent quant així ho establisca una Llei Estatal”
  • La Llei Estatal que regeix els Col·legis Oficials de Treball Social és la Llei 10/1982, de 13 d’abril, de creació dels Col·legis Oficials d’Assistents Socials. En el seu article 3 estableix: “[…] sent obligatori per a l’exercici de la professió la incorporació al Col·legi corresponent”.
  • En el mateix sentit, es pronuncien els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials, aprovats per Reial Decret 174/2001, de 23 de febrer, en l’article 9.b) del qual es considera requisit indispensable per a l’exercici de la professió: “haver-se incorporat al col·legi on radique el domicili professional únic o principal de l’interessat”. A més, “aquest requisit serà suficient perquè el mateix puga exercir la seua activitat en tot el territori de l’Estat, sempre que comunique, mitjançant el Col·legi al qual pertany, als Col·legis diferents al de la seua adscripció, les actuacions que vaja a realitzar en les seues demarcacions amb la finalitat de quedar subjecte a les competències d’ordenació, visat, control deontològic i potestat disciplinària. 

 

Autonòmica:

  • Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana. Remarca en l’article 12 “Drets i deures”, apartat 2: que “l’exercici de les professions col·legiades requerirà la incorporació al col·legi corresponent en els termes que disposa l’article 3, apartat 2, de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i en el seu cas, la comunicació establida a l’article 3, apartat 3 d’aquesta llei”. A l’apartat 5 exposa: “els Col·legis Professionals estan facultats per verificar i, en el seu cas, exigit el compliment de la col·legiació”.

 

                      I TAMBÉ MOLT IMPORTANT:

 

La formació impartida des del Col·legi i la informació que aquest transmet. Una formació específica adequada a les circumstàncies i a les necessitats detectades per la professió durant tota la seua vida activa. I una constant actualització sobre legislació, normatives, iniciatives i projectes que poden afectar a la professió i, en particular, al servei que presten els usuaris/es.

A més, el Col·legi constitueix un espai on poder compartir experiències, conèixer aspectes de la professió, analitzar tendències, així com una diversitat de serveis: borsa d’ocupació, assegurança de responsabilitat civil, assistència jurídica, biblioteca, publicacions, etc. 

Per últim, el Col·legi disposa d’un codi deontològic que serveix d’empara a l’exercici professional de cara a possibles imposicions d’ocupadors/es tant del sector públic com privat i, de la mateixa manera, ofereix la defensa dels interessos de la professió davant els poders públics.

 

GUIA DE COL·LEGIACIÓ DEL CONSELL GENERAL DEL TREBALL SOCIAL

GUIA INFORMATIVA                                                                                                                       CODI DEONTOLÒGIC

 

 

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro