Saltar al contenido principal
Castelló

ESTRANGERIA I TREBALL SOCIAL: INFORME D’ARRELAMENT I INFORME D’HABITATGE

Lugar: online

Col·legi Oficial de Treball Social de València i Col·legi Oficial de Treball Social de València

Format: En línia

Data: Del 14 d’octubre al 11 de novembre

Nº d’hores: 70h

Dirigit a: Treballadors/es Socials.

Objectius del curs

• Fomentar la formació teòrica i pràctica dels i les Treballadores Socials en relació amb les competències pròpies que tenen encomanades dins del Dret d’Estrangeria.
• Conèixer els procediments de Dret d’Estrangeria sobre els que han d’intervenir: arrelament social, reagrupació familiar i regularització de menors (i les seues respectives renovacions).
• Anàlisi jurídic dels tipus d’informes a emetre: informe d’arrelament i informe de disponibilitat d’habitatge
• Competència i contingut d’aquests informes
• Resoldre els dubtes més comuns sorgides en la pràctica en l’elaboració d’aquests informes, així com en l’enteniment complet dels procediments de Dret d’Estrangeria dels que porten causa.
• Respondre a les preguntes relacionades amb la matèria que sorgeixen durant la impartició del curs.

Continguts

MÒDUL 1: DRET D’ESTRANGERIA I TREBALL SOCIAL: OBJECTIUS DEL CURS.
1.1. Introducció al Dret d’Estrangeria
1.2. Nocions bàsiques: TIE i NIE
1.3. Objectius del curs

MÒDUL 2: ARRELAMENT SOCIAL
2.1. Concepte i definició
2.2. Marc jurídic
2.3. Requisits
2.4. Procediment
2.5. Casos especials: arrelament social sense contracte o per compte propi

MÒDUL 3: INFORME D’ARRELAMENT
3.1. Definició
3.2. Marc jurídic
3.3. Competències
3.4. Naturalesa i procediment
3.5. Forma jurídica
3.6. Contingut de l’informe d’arrelament
3.7. Resolució i finalització: emissió
3.8. Valor de l’informe d’arrelament
3.9. Cas especial: arrelament social sense contracte o per compte propi

MÒDUL 4: REAGRUPACIÓ FAMILIAR I REGULARITZACIÓ DE MENORS.
4.1. Concepte i definició
4.2. Marc jurídic
4.3. Requisits
4.4. Procediment
4.5. Particularitats dins de la reagrupació familiar
4.6. Particularitats dins de la regularització de menors

MÒDUL 5: INFORME DE DISPONIBILITAT D’HABITATGE
5.1. Definició
5.2. Marc jurídic
5.3. Competència
5.4. Naturalesa i procediment
5.5. Forma jurídica
5.6. Contingut de l’informe de disponibilitat de vivenda
5.7. Resolució i finalització: emissió
5.9. Valor de l’informe de dsponibilitat de vivienda
5.10. Renovació de residencia amb menors

MÒDUL 6: REAGRUPACIÓ FAMILIAR PER RÈGIM COMUNITARI
6.1. Introducció
6.2. Diferències entre reagrupacions familiars
6.3. Conclusions

Equip docent

Alejandro Peña Pérez, Llicenciat en Dret. Expert Jurídic sobre Migracions Internacionals i Dret d’Estrangeria.

Preus matrícula

 • TS col·legiat/da en actiu: 130€
 • TS col·legiat/da amb igressos mensuals inferiors a 1,5 vegades l’IPREM : 117€
  (acreditar mitjançant nòmina/certificat de la prestació per desocupació i informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social)

Mètodes de pagament (pots triar una de les dues opcions):

 • Realitzar una transferència bancària al nº de compte CAIXA POPULAR ES80 3159 0015 8727 9781 3926 i enviar el justificant de pagament a través del formulari d’inscripció.
 • Fer el pagament amb targeta bancària a través del TPV virtual que podràs trobar a la pàgina web de Col·legi (accedir), amb el teu nom complet i número de col·legiada, el concepte “nom del curs” la quantitat corresponent.

És necessari que adjuntes el justificant de pagament per a quede formalitzada la teua matrícula.

INSCRIPCIÓ

Leer más

LA PROVA PERICIAL SOCIAL EN CASOS D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT, LABORALS I NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES

Lugar: Online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló i Col·legi Oficial de Treball Social de València

Format: En línia

Data: Del 16 de setembre al 10 de desembre. Sessions virtuals 2, 3, 9 i 10 de desembre (Dia 2, 3 i 9 de desembre de 17 a 21 hores. Dia 10 de desembre de 17 a 20 hores )

Nº d’hores: 250h (235 hores en línia asincròniques plataforma Moodle i 15 hores sincrònica)

Dirigit a: Treballadors/es Socials.

Objectius del curs

• Oferir una formació especialitzada per a la realització d’informes pericials socials en casos d’accidents de trànsit, laborals i negligències mèdiques.
• Contextualitzar el mal social com a concepte indemnitzatori en el nou barem.
• Valorar la pèrdua de qualitat de vida com a objecte pericial per part del Treball Social Forense.
• Presentar els diferents objectes pericials susceptibles de ser valorats des del Treball Social Forense.
• Dotar a l’alumnat de la metodologia d’avaluació social, presentant el protocol d’avaluació forense, així com les pautes i procediments teoricopràctics per a la realització dels informes pericials socials en els casos d’accidents de trànsit, laborals i negligències mèdiques.
• Entrenar a l’alumnat perquè desenvolupen com a perits les habilitats necessàries per a una bona exposició i una millor defensa del seu dictamen pericial en la vista oral.

Continguts

MÒDUL I: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

 • Tema 1. Administració de Justícia. Ordes Jurisdiccionals. Jutjats i Tribunals. Competències.

MÒDUL II: TREBALL SOCIAL I ÈTICA

 • Tema 1. L’ètica en Treball Social.
 • Tema 2. L’ètica en la pràctica pericial. L’ètica forense.

MÒDUL III : MARC NORMATIU LEGISLATIU

 • Tema 1. Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i segur en la circulació de vehicles de motor.
 • Tema 2. Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjuí causats a les persones en accidents de circulació.
 • Tema 3. Reial decret 1148/2015, de 18 de desembre, pel qual es regula la realització de perícies a sol·licitud de particulars pels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses, en les reclamacions extrajudicials per fets relatius a la circulació de vehicles de motor.
 • Tema 4. Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Tema 5. Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.
 • Tema 6. Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima.
 • Tema 7. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

MÒDUL IV: CONCEPTES SOCIOJURÍDICOS
Introducció.

 • Tema 1. Conceptes jurídics.
 • Tema 2. Conceptes referits a accidents de trànsit, laborals i negligències mèdiques.

MÒDUL V: ELS ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ COM A PROBLEMA DE SALUT PÚBLICA

 • Tema 1. Les víctimes dels accidents de circulació.
 • Tema 2. La seguretat viària des de la perspectiva de gènere.
 • Tema 3. Els costos socials i econòmics de les lesions causades pels accidents de circulació.

MÒDUL VI: ELS ACCIDENTS LABORALS I LES NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES

 • Tema 1. Els accidents laborals
 • Tema 2. Les víctimes dels accidents laborals
 • Tema 3. Els costos socials i econòmics de les lesions causades pels accidents laborals
 • Tema 4. Les negligències mèdiques

MÒDUL VII: DEPENDÈNCIA I DISCAPACITAT

 • Tema 1. Conceptes
 • Tema 2. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
 • Tema 3. Reial decret 174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el Barem de Valoració de la situació de Dependència.
 • Tema 4. Reial decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’establix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del
  grau de discapacitat.

MÒDUL VIII: DEL DICTAMEN DE PERIT

 • Tema 1. Marc legislatiu.
  1.1. Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.
  1.2. Llei 1/199, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta.
  Tema 2. La prova pericial en les diferents jurisdiccions: 2.1. La prova pericial en la jurisdicció penal.
  2.2. La prova pericial en la jurisdicció social.
  Tema 3. Del dictamen de perits:
  3.1. Valoració de la prova pericial. 3.1.1. Concurrència de perits.
  3.2. Condicions dels perits.
  3.3. Designació de perits.
  3.4. Honoraris dels perits.
  3.5. Responsabilitats i drets dels perits.
  3.6. Emissió del dictamen.
  3.7. Imparcialitat dels perits: Recusació, Tatxa i Abstenció.
  3.8. La presència del perit en la vista oral. La Ratificació.
  3.8.1. La pràctica de la prova en l’acte del juí.
  3.8.2. L’oratòria. Habilitats de l’o la perit.

MÒDUL IX: EL DICTAMEN PERICIAL SOCIAL. METODOLOGIA. CONTINGUT

 • Tema 1. Protocol d’avaluació. Fases del procés pericial.
 • Tema 2. Tècniques i instruments. Aplicació pràctica en els casos d’accidents de trànsit, laborals i negligències mèdiques.
 • Tema 3. Estructura i contingut del dictamen pericial social.

MÒDUL X: PERITACIONS SOCIALS EN CASOS D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT, LABORALS I NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES

 • Tema 1. La pèrdua de qualitat de vida com a objecte pericial per part del Treball Social Forense.
 • Tema 2. El dictamen pericial social en casos d’accidents de trànsit, laborals i negligència mèdiques:
  2.1. Introducció.
  2.2. El barem de trànsit i la seua aplicació analògica als accidents laborals i negligències mèdiques.
  Tema 3. Objectes pericials a valorar per part del Treball Social Forense:
  3.1. El perjuí personal bàsic, el perjuí personal particular i el perjuí patrimonial.
  3.2. Objectes pericials:
  3.2.1. Indemnitzacions per causa de mort.
  3.2.2. Indemnitzacions per seqüeles.
  3.2.3. Indemnitzacions per lesions temporals.

MÒDUL XI: TREBALL SOCIAL FORENSE. PRÀCTICA PERICIAL I EXERCICI LLIURE

 • Tema 1. Treball Social Forense: Pràctica pericial i exercici lliure
 • Tema 2. Aspectes tècnics fiscals.
  2.1. Aspectes tècnics fiscals
  2.2. El contracte de prestació de servicis: La fulla per encàrrec professional
  2.3. Els honoraris professionals 2.3.1. El pressupost: l’estudi de necessitats 2.3.2. La minuta professional

MÒDUL XII: CASOS PRÀCTICS

Equip docent

Josefa Moreno Román. Diplomada en Treball Social i Experta en Criminologia per la Universitat de Granada.
Directora del Gabinet JMR. TREBALL SOCIAL
Perit social especialitzada en Dret de Família, Mesures de suport a persones amb discapacitat, violència de gènere, i accidents de trànsit, laborals i negligències mèdiques.
Membre del Grup de Persones Expertes del Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant com a professional experta en l’àmbit del PERITATGE SOCIAL I TREBALL SOCIAL JUDICIAL.
Autora del llibre “El dictamen pericial social. Una proposta metodològica”, editat pel Col·legi Oficial de Treball Social de Màlaga.
Coautora del llibre “Mesures de suport a les persones amb discapacitat. Aportació del Treball Social”, editat pel Col·legi Oficial de Treball Social de Màlaga.
Té una àmplia trajectòria professional com a perit social i com a docent, impartint cursos, des de fa 20 anys, per tota la geografia espanyola per mitjà dels Col·legis de Treball Social, Ajuntaments, Diputacions i altres ens públics i privats. És la responsable directa de la formació especialitzada oferida pel gabinet JMR Treball Social.

Preus matrícula

 • TS col·legiat/da en actiu: 250€
 • TS col·legiat/da amb igressos mensuals inferiors a 1,5 vegades l’IPREM : 210€
  (acreditar mitjançant nòmina/certificat de la prestació per desocupació i informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social)

Mètodes de pagament (pots triar una de les dues opcions):

 • Realitzar una transferència bancària al nº de compte CAIXA POPULAR ES80 3159 0015 8727 9781 3926 i enviar el justificant de pagament a través del formulari d’inscripció.
 • Fer el pagament amb targeta bancària a través del TPV virtual que podràs trobar a la pàgina web de Col·legi (accedir), amb el teu nom complet i número de col·legiada, el concepte “nom del curs” la quantitat corresponent.

És necessari que adjuntes el justificant de pagament per a quede formalitzada la teua matrícula.

INSCRIPCIÓ

Leer más

COM ES FA UN INFORME PERICIAL

Lugar: Online

CURS GRATUÏT. Curs finançat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. El formulari d’inscripció s’obrirà el dia 27 de maig a les 17h.

INSCRIPCIÓ

La història del Treball Social Forense en la seua relació amb l’administració de Justícia comença en l’època democràtica espanyola a partir de la Llei 30/1981 per la qual es modifica la regulació del matrimoni en el Codi Civil i es determina el procediment a seguir en les causes de nul·litat, separació i divorci, i la creació dels equips psicosocials.

Posteriorment, les lleis processals espanyoles han regulat l’aportació dels perits privats als procediments judicials de tota mena. El treball social no ha sigut alié a tot això i ha participat de diferents formes en la generació d’informes pericials.

Objectius:

 • Formar als i les professionals del treball social en la creació d’un informe pericial social
 • Distingir els tipus d’informe segons la dependència del/la professional: pública o privada
 • Realitzar pràctiques en la generació d’informes de tots dos tipus

Nº hores: 30 hores

Nº places: 45

Durada: 3, 5, 10, 12, 24 i 26 de juny de 2024

Horari: de 16 a 20h , excepte el dia 26 de juny de 16 a 21h

Modalitat: Videoconferència en temps real

Idioma: Castellà

Dirigit a: El curs està dirigit a Treballadors i Treballadores Socials

Continguts:

 • L’informe pericial social dins dels equips psicosocials.
 • L’informe pericial social privat
 • Correcció dels informes

 Metodologia:

L’activitat formativa serà en modalitat en línial a través de videoconferències en l’aplicació WEBEX.
 
Serà obligatori tindre la càmera activada durant tota la sessió.
Les sessions no es gravaran, atés que és necessària la participació activa en les classes.
Les faltes d’assistència siguen o no justificades no podran superar 2 sessions sincròniques.
 
Mètode d’avaluació:

Es valorarà l’assistència a les sessions.
 
Equip docent:

 • Mar Perez Pujazon. Treballadora Social. Confundadora de TS Forense, acreditada com a perit social pel Consejo General de Trabajo Social
 • Raúl Soto. Treballador social membre dels equips psicosocials de l’administració de justícia. Madrid.
   

Recursos necessaris:

Serà necessari disposar d’ordinador, correu electrònic i connexió a Internet per a poder seguir el curs.
Per a les sessions per videoconferència, serà necessari disposar dels recursos anteriorment citats, així com de càmera i micròfon per a poder interactuar i intervindre (serveix telèfon mòbil i tauleta).

L’alumnat es compromet a comptar amb connexió wifi, micròfon i càmera, ja que, a afectes de la verificació de l’assistència a cadascuna de les sessions, serà estrictament necessari mantindre activada la webcam de ‘usuari durant la totalitat de la sessió.
 
Certificació: La certificació serà expedida pels col·legis organitzadors i la Conselleria de Justícia, una vegada es faciliten a aquesta els informes d’apte/a de els/as alumnes/as.
 

Preu: CURS GRATUÏT. Curs finançat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

INSCRIPCIÓ

Leer más

Plataforma Online

Plataforma online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro