Saltar al contenido principal
Castelló

Colegiad@s - Servicios - Seguro Responsabilidad Civil

El Consell General de Col·legis Oficials de Treball Social tenen subscrit un conveni amb l'Asseguradora Zurich, a través de la Corredoria d'Assegurances Broker's 88, perquè tots/es els/les col·legiats/des del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló que ho desitgen puguen subscriure una Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional.

Les condicions del Segur són molt beneficioses oferint les següents cobertures, tant per a exercents per compte propi com aliè:

1.- Responsabilitat Civil d'Explotació:
La propietat o ús per part de l'Assegurat dels immobles o instal·lacions, maquinària, equips o altres elements, destinats al desenvolupament de l'activitat assegurada.

2.- Responsabilitat Civil Professional:
La Responsabilitat civil derivada d'errors o omissions professionals, en els quals haja mediat culpa o negligència, en què puga incórrer l'Assegurat en relació amb l'exercici de l'activitat especificada com a Risc Assegurat.


3.- Responsabilitat Civil Patronal:
Per aquesta cobertura es garanteix la responsabilitat civil que puga ser exigida a l'Assegurat per danys corporals ocasionats als seus propis treballadors en l'exercici de l'activitat assegurada i només condisc els treballadors accidentats es troben  donats d'alta, en el moment d'ocórrer l'accident de treball, en el Règim General de la Seguretat Social.

4.- Defensa Jurídica:
En qualsevol procediment judicial que es derive d'un sinistre emparat per la pòlissa, l'Assegurador assumirà, a les seues expenses, la direcció jurídica enfront de la reclamació del perjudicat, designant els lletrats i procuradors que defensaran i representaran a l'Assegurat en les actuacions judicials que se li seguiren en reclamació de responsabilitats civils cobertes per aquesta pòlissa, encara quan dites reclamacions anaren infundades.

5.- Prestació de Fiances Judicials:
L'Assegurador garantitza igualment la imposició de fiances judicials a l'Assegurat per garantir la seua responsabilitat civil o per a aconseguir la seua llibertat provisional en un procediment penal derivat d'un sinistre emparat per la pòlissa.

6.- Responsabilitat Civil Locativa:
Danys materials a immobles llogats per l'Assegurat per al servei de l'empresa.

7.- Danys a Documents a Tercers:
Es cobreixen els danys materials, pèrdua o extraviament que puguen patir els expedients o documents de Tercers, confiats a l'Assegurat per causa de la seua professió o que aquest tinga al seu poder per  al desenvolupament de la gestió encomanada.

8.-Danys Patrimonials Primaris:
El perjudici econòmic que no és ni es deriva d'un previ mal material o corporal.

9.- Subsidi per Inhabilitació Professional:
Els assegurats que, en el marc d'un sinistre emparat per la present pòlissa, siguen condemnats per sentència judicial ferma a la pena d'inhabilitació per a l'exercici de la professió assegurada, rebran una renda mensual d'acord amb el que s'ha convingut.

Si desitges contractar l'Assegurança de Responsabilitat Civil escriu-nos a: castellon@cgtrabajosocial.es

Plataforma Online

Plataforma online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro