Saltar al contenido principal
Castelló
ContactaMapa Web

 

La Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil estableix entre els mitjans de prova en un procediment o litigi el dictamen de Perits. L'informe pericial es converteix en un mitjà de prova més, susceptible de ser utilitzat per les parts amb la finalitat que, en el marc d'un procés, aporte criteris de convicció judicial en un sentit determinat.

El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló configura un llistat de col·legiats/des interessats/des en actuar com a perits judicials i un altre llistat per a actuar com a perits privats, a fi de proveir d'aquest servei als òrgans judicials, entitats, professionals i administracions que els sol·liciten.

 

 

 

Peritatge Judicial

La finalitat del Torn de Peritatges Judicials és la de prestar assessorament i dictamen pericial en els procediments en els quals sol·licite el/la jutge/ssa, d'ofici, la part titular del dret d'assistència jurídica gratuïta o el Ministeri Fiscal. Per a això, el Col·legi facilitarà a l'Administració de Justícia un llistat de Professionals col·legiats/as que reunisquen els requisits de qualificació tècnica, formació i experiència pràctica que el Col·legi determine i l'Administració de Justícia requerisca per a l'exercici i acompliment de les funcions de Peritatges dins de l'àmbit de la Justícia.

El torn de Pèrits Judicial del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló s'organitza sobre la base de l'Ordre de 23 de juliol de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre organització i funcionament del sistema de peritatges judicials.

  Normes de funcionament

  Apertura de Termini 2019

  Fulla d'adscripció

 

 

Peritatge Privat

La finalitat del/la Treballador/a Social Perit privat és la de prestar assessorament i dictamen pericial en els procediments en els quals se sol·licite. Per això, el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló configura un llistat de col·legiats/des interessats/des en actuar com a pèrits privats, a fi de proveir d'aquest servei a qualsevol entitat o professional que el sol·licite.

 

  Normes de funcionament

  Apertura de Termini 2019

  Fulla d'adscripció

  Fulla d'autorització de dades