Saltar al contenido principal
Castelló

III Edició del curs Elaboració d'Informes Pericials per a l'Avaluació Social i Familiar

Lugar
online Online Castellón España
Modalidad
Online

El formulari d’inscripció s’obrirà el dia 12 d’abril a les 17h. El podràs trobar al final de la página.

Els col·legis de Castelló y València, en comú acord amb la Conselleria de Justícia, adquirim el compromís d’oferir formació especialitzada, per a la realització d’informes pericials, amb la finalitat d’oferir una resposta ràpida als problemes d’acumulació dels jutjats de família.

Després de la signatura d’un conveni de Col·laboració formatiu entre la Generalitat Valenciana i els Col·legis Professionals de Castelló i València, es planteja la tercera convocatòria d’aquest curs que servirà per a poder ser admés/a en el torn de perits dels col·legis i poder accedir a les sol·licituds d’informe pericial dirigides pels òrgans judicials de la Comunitat als IMLCF en matèria de família, sempre que complisquen la resta de requisits del torn.

Objectius:

Conéixer l’Administració de Justícia i el paper que exerceix el professional del Treball Social. Aprenentatge teòric/pràctic sobre la realització dels informes pericials. Defensa de l’informe pericial en els Tribunals de Justícia. Acreditació GVA per a perits socials (Boperit).

Nº hores:100h

Nº places: 45

Durada: Des del 26 d’abril fins al 12 juliol de 2023. La duració de cada sessió sincrònica serà de tres hores en horari de de 16 a 19h.

Modalitat:

• Videoconferència en temps real: 66 hores a través de la plataforma GOOGLE MEET o WEBEX, l’alumnat haurà d’assistir a les sessions en línia en els horaris i dies indicats.

• Tele formació: 34 hores a través de la plataforma Moodle o similar. L’alumnat, usant els materials facilitats pel professorat, a través de la plataforma, gestionarà el seu temps d’estudi i el de realització d’exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d’aprenentatge establits.

Idioma: castellà

Dirigit a:
El curs està dirigit a Treballadors i Treballadores Socials col·legiades. Tindran preferència les persones col·legiades dels COTS Castelló i València que es troben ja formant part dels torns de perits dels mateixos i que no compten amb aquesta especialització.

CONTINGUTS

1. CONCEPTES JURÍDICS APLICATS Al TREBALL SOCIAL FORENSE
• Introducció al dret civil, penal i processal. Normatives jurídiques.
• Organització i funcionament de l’Administració de justícia.

2. INFORMES PERICIALS SOCIALS EN MATÈRIA CIVIL DE FAMÍLIA
• Desenvolupament històric-social de la família. Conceptes i tipologia de famílies actuals. Cicle vital familiar, crisis familiars i reorganització familiar post- ruptura.
• Les interferències parentals. El règim de visites. Avaluació de competències parentals. Avaluació de Guarda i Custòdia en procediments amb violència de gènere.
• L’informe pericial soci familiar: Característiques, estructura, redacció.
• Tutela, acolliment i adopció.

3. INFORMES PERICIALS SOCIALS EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
• Aspectes bàsics del procediment penal.
• Tipus de violències. Tipus de víctimes. Factors de risc i vulnerabilitat.
• Violència de gènere. La perspectiva de gènere en l’avaluació forense.
• Concepte de Mal Social. L’informe pericial en violència de gènere.

4. INFORMES PERICIALS SOCIALS EN MATÈRIA DE CAPACITAT JURÍDICA
• Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seua capacitat jurídica.
• Marc teòric sobre modificació de la capacitat jurídica
• Tècniques i instruments específics per a l’elaboració del dictamen pericial

5. QÜESTIONS ÈTIQUES I DEONTOLÒGIQUES DEL PERITATGE SOCIAL
• La deontologia professional i els codis d’ètica.
• La Confidencialitat i el secret professional.
• El TS Forense en l’àmbit privat.

Metodologia:
L’activitat formativa serà en modalitat en línia, i combinarà l’ús de la plataforma Moodle del Col·legi per a penjar els materials i realitzar la part del treball personal, amb la modalitat virtual a través de videoconferències en l’aplicació GOOGLE MEET o WEBEX.
Les sessions virtuals per videoconferència (sincròniques) tindran lloc dos dies a la setmana (dilluns i dimecres) amb una duració de 3 hores de 16.00 a 19.00 h. Cada mòdul tindrà una part teòrica i una part pràctica.

Serà obligatori tindre la càmera activada durant tota la sessió.
Les sessions no es gravaran, atés que és necessària la participació activa en les classes.
Les faltes d’assistència siguen o no justificades no podran superar 3 sessions sincròniques.

Amb la finalitat de fer un seguiment correcte de l’assistència, l’alumne/a tindrà l’obligació d’entrar en la sessió amb el seu nom complet de perfil i presentar-se a través del xat amb el seu nom complet en entrar i en marxar-se de la sessió.
Finalment, s’utilitzarà la plataforma Moodle, on es posaran a disposició els materials dels mòduls, documents d’interés, casos pràctics, vídeos, tasques, test d’autoavaluació, etc.

El curs també comptarà amb un Fòrum de cada unitat per a atendre dubtes i aclariments que estarà obert en el període de duració del mateix mòdul.

Mètode d’avaluació:
En aquest curs s’aplicarà l’avaluació contínua, tant dels mòduls teòrics com del mòdul pràctic, a través de:

• Test d’autoavaluació de cada mòdul. Hi haurà 2 intents per cada test.
• Realització d’exercicis pràctics.
• Lectura de material.

PER A SER CONSIDERAT APTE/A, els i les alumnes hauràn de complir tots i cadascun dels següents requisits:

  • Lectura dels continguts.
  • Superar els qüestionaris amb un 60% d’encerts
  • Haver realitzat el 85% de les tasques fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a.
  • Assistència al 85% de les sessions sincròniques (Videoconferències). L’alumne/a haurà de cursar almenys el 85% de les hores lectives a través de webinar per a ser considerat apte/a.

Equip docent:
• Mayka Sánchez Cervera. Treballadora Social Forense. Unitat de Valoració Forense Integral. IMLyCF València
• Raquel Campos Cristóbal. Doctora en Dret. Professora de Dret Penal i Fonaments Jurídics en la Universitat Catòlica de València (UCV) i en la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
• Soraya Molina Quinto. Treballadora Social Forense. Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses d’Alacant
• Raúl Soto. Treballador social membre dels equips psicosocials de l’administració de justícia. Madrid.
• Eva Giralt. Treballadora Social Forense. Professora de la UOC.

Recursos necessaris:

Serà necessari disposar d’ordinador, correu electrònic i connexió a Internet per a poder seguir el curs.
Per a les sessions per videoconferència, serà necessari disposar dels recursos anteriorment citats, així com de càmera i micròfon per a poder interactuar i intervindre (serveix telèfon mòbil i tauleta). No s’admetran devolucions de la matrícula per aquesta casuística.

L’alumnat es compromet a comptar amb connexió wifi, micròfon i càmera, ja que, a afectes de la verificació de l’assistència a cadascuna de les sessions, serà estrictament necessari mantindre activada la webcam de l’usuari durant la totalitat de la sessió.

Certificació: la certificació serà expedida pels col·legis organitzadors i la Conselleria de Justícia, una vegada es faciliten a aquesta els informes d’apte/a de els/as alumnes/as.

Preu: CURS GRATUÏT. Curs finançat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

ENLLAÇ D’INSCRIPCIÓ

Plataforma Online

Plataforma online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro